Serviceaftale

5.0  KONTRAKTBETINGELSER

5.1  Aftalen træder i kraft på den anførte ikrafttrædelsesdato, når kontrakten er underskrevet af begge parter. Værkstedet forpligter sig til at udføre serviceeftersyn i henhold til fabrikantens til enhver tid gældende forskrifter samt almindelig vedligeholdelse. Kommer der ændringer i fabrikkens forskrifter, vil disse være gældende.

5.2  Serviceaftalen indbefatter gratis opfyldning af sprinklervæske mellem serviceeftersyn. Påfyldning skal udføres på værkstedets adresse. Gratis udskiftning af pærer og viskerblade mellem serviceeftersyn, men udgiften til pærer og viskerblade påhviler kunden.

5.3  Serviceaftalen dækker IKKE skader, reparationer, justeringer og udskiftning af mekaniske og elektroniske komponenter samt udtjente sliddele så som bremser, styretøjsdele, kobling, tandrem, multirem, partikelfilter, additiver, AdBlue, gearolie mv. (Listen er ikke udtømmende).

5.4  Der må ikke udføres service andre steder end på værkstedets adresse.

5.5  Kunden forpligter sig til at behandle køretøjet i henhold til fabrikantens forskrifter og til at overholde de af fabrikanten foreskrevne serviceintervaller. En afvigelse på op til 1.000 km før eller 1.500 km efter det foreskrevne servicetidspunkt eller en afvigelse på 2 uger før eller efter det foreskrevne servicetidspunkt kan accepteres. Overholdes dette ikke, kan værkstedet ophæve aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning.

5.6  Serviceaftalen løber fra den i aftalen nævnte ikrafttrædelsesdato med køretøjets daværende kilometerstand og ind til udløbet af de i aftalen nævnte antal måneder og/eller den nævnte kilometergrænse – alt efter hvad der først nås. Skulle den angivne kilometergrænse nås før kontraktperiodens udløb, skal kunden betale de sidste ydelser til værkstedet, selvom kontraktperioden ikke er udløbet, hvis kunden ikke ønsker kontraktperioden forlænget. Ønsker kunden at forlænge kontraktperioden, skal kunden rette henvendelse til værkstedet, så der i fællesskab kan foretages en forlængelse heraf.

5.7  Køres der færre kilometer end det aftalte, refunderes disse ikke.

5.8  Kunden skal selv kontrollere køretøjets motorvæskestand mellem serviceeftersynene.

5.9  Det er kundens eget ansvar at være opmærksom på, at eventuelle obligatoriske serviceeftersyn bliver udført inden serviceaftalens udløb.

5.10  Såfremt køretøjet anvendes som hyrevogn, til rallykørsel, køreskolekørsel eller motorløb o.l., kan værkstedet ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

5.11  Betaling foretages månedligt forud. Såfremt kunden ikke betaler forfaldne beløb inden 10 dage efter meddelt påkrav, kan aftalen ophæves uden varsel og med øjeblikkelig virkning. I forbindelse med evt. ophævelse forpligter kunden sig til at afregne evt. økonomisk mellemværende med værkstedet.

5.12  Værkstedet har mulighed for at indeksregulere prisen hvert år pr. 1. februar med op til 3%. Kunden informeres elektronisk om reguleringer.

5.13  Afhændes køretøjet, anses aftalen for opsagt fra kundens side med gældende opsigelsesvarsel og øvrige, gældende vilkår. Med accept fra værkstedet kan en ny ejer indtræde i aftalen.

5.14  Er der ved aftalens ophør sammenfald mellem aftalens kilometergrænse og et obligatorisk serviceeftersyn (herunder evt. tandremsudskiftning), er et sådant obligatorisk serviceeftersyn ikke omfattet af aftalen. Dette kan dog tilkøbes ved aftalens indgåelse.

5.15  Såfremt kunden ønsker at gøre brug af ekstra kilometer, skal dette aftales, inden aftalens kilometergrænse nås. Værkstedet har ret til at afvise tilladelse til kørsel af ekstra kilometer. Ved kørsel ud over de aftalte kilometer skal kunden ved kontraktperiodens udløb meddele værkstedet bilens aktuelle kilometerstand i form af billeddokumentation, således at ekstra kilometer kan afregnes i henhold til det i aftalen gældende tillæg for ekstra kilometer. Dette skal ske via mail til værkstedet og senest 1 uge fra kontraktperiodens udløb. Såfremt dette ikke sker, vil værkstedet beregne antallet af kørte kilometer forholdsmæssigt på baggrund af den senest aflæste kilometerstand ifm. værkstedsbesøg. I perioden, hvor kunden kører ekstra kilometer uden aftale, hæfter kunden selv for serviceeftersyn og evt. tandremsskift.

5.16  Alle tvivlsspørgsmål vedrørende aftalen skal først søges afgjort i mindelighed ved inddragelse af parterne. Kan enighed mellem parterne ikke opnås, afgøres sagen ved retten, hvor værkstedet har hjemsted.

5.17  Aftalen giver ikke kunden ret til erstatning for indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med fejl og mangler ved køretøjet eller som følge af skade eller uheld, der er en følge af det af værkstedet udførte servicearbejde.

5.18  Værkstedets forpligtelser i henhold til aftalen bortfalder i tilfælde af force majeure – herunder men ikke udelukkende krig, mobilisering, brand eller arbejdskonflikt af enhver art. (Listen er ikke udtømmende).

5.19  Alle henvendelser vedr. aftalen skal rettes til værkstedets mailadresse.

5.20  Aftalen kan af bilejeren/kunden opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en periode, dog tidligst efter 6 måneder fra aftalens indgåelse. Værkstedet kan opsige aftalen, hvis kunden misligholder aftalens betingelser herunder betalingsbetingelserne. Er der på opsigelsestidspunktet kørt flere kilometer end det aftalte på månedsbasis, skal de ekstra kørte kilometer afregnes iht. det i aftalen anførte tillæg for ekstra kilometer. Aftalen ophører ved udløb af de i kontraktperioden nævnte antal måneder, eller når det samlede antal aftalte kilometer er nået. Er det samlede antal aftalte kilometer nået før kontraktperiodens udløb, er kunden forpligtet til at betale den månedlige ydelse ind til kontraktperiodens udløb.

6.0  BETALINGSBETINGELSER

6.1  Abonnement på serviceaftale
Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andre grunde, er du i serviceaftalens løbetid forpligtet til at anvise en anden konto. Betalingen sker månedsvis forud. Abonnementsbetingelserne fremsendes pr. mail i forbindelse med anvisningen af en konto til abonnementsbetaling på serviceaftalen. Faktura for betaling fremsendes pr. e-mail til kunden.

6.2  Automatisk abonnementsbetaling
I forbindelse med tegningen af en serviceaftale med værkstedet giver du samtidig tilladelse til, at værkstedet på månedlig basis automatisk må trække et beløb svarende til det aftalte fra den konto, der er tilknyttet det angivende betalingskort. Manglende automatisk betaling vil være en misligholdelse af serviceaftalen, og det vil jf. punkt 5.11 i Serviceaftalen medføre en opsigelse af abonnementet fra værkstedets side.

6.3  Ingen fortrydelsesret på abonnementsbetaling
Der er ingen fortrydelsesret på betaling af abonnement på serviceaftale, da betalingen er en forudsætning for og en integreret del af den indgåede serviceaftale mellem værkstedet og betaler. Serviceaftalen kan opsiges skriftlig med 1 måneds varsel til udgangen af en periode, dog tidligst efter 6 måneder fra aftalens indgåelse.

6.4  Opsigelse af eller udløb af serviceaftale
Hvis kunden opsiger sin serviceaftale med værkstedet, opsiges abonnementsbetalingen automatisk med virkning fra serviceaftalens opsigelsesvarslets udløb. Hvis en serviceaftale udløber af sig selv, efter det angivende antal måneder i kontraktperioden, ophører abonnementsbetalingen med aftalens udløb.

6.5  Kortoplysninger
I forbindelse med håndtering af onlinebestillinger og onlinekøb har vi brug for følgende oplysninger:

– Kortnummer
– Udløbsdato
– CVV / CVD nummer

Såfremt der sker kortudløb, eller det af andre årsager er nødvendigt at forny kortoplysninger i serviceaftalens løbetid, så er kunden forpligtet til at kontakte værkstedet med henblik på at oplyse de nye kortoplysninger. Værkstedet vil i den forbindelse sende et link med anvisning om, hvordan kunden skifter kortoplysninger.

6.6  Kontaktoplysninger
Spørgsmål vedrørende abonnementsbetaling for serviceaftalen kan rettes til værksteder på det telefonnummer eller den mail, som er angivet under Generelle oplysninger.

Kontrakten er indgået i to eksemplarer, hvoraf parterne hver har modtaget ét eksemplar.